Z naší galerie

Přihlášení

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
Dutch English French German Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Jste zde

Domů » O nás

Organizační řád Botanické zahrady PřF UK

 

OPATŘENÍ DĚKANA

Univerzity Karlovy, Přírodovědecké fakulty

č. 17/2011

Organizační řád Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty UK

Článek I

Úvodní ustanovení
1. Botanická zahrada je účelovým zařízením Přírodovědecké fakulty UK.
2. Botanická zahrada slouží Přírodovědecké fakultě jako:
 
a. infrastruktura pro výzkum
b. zázemí pro výuku
c. prostor pro udržování a ochranu biodiverzity a sbírkovou činnost.
d. prostor pro popularizaci fakulty a pro rozvíjení vztahu s veřejností
e. parková enkláva kampusu

Článek II

Řízení Botanické zahrady
1. V čele Botanické zahrady stojí ředitel, který řídí její provoz a odpovídá za realizaci Dlouhodobého záměru rozvoje Botanické zahrady (dále jen dlouhodobý záměr). Pro posouzení odborných otázek a rozvoje zahrady je ustanovena vědecká rada Botanické zahrady (dále jen vědecká rada).
2. Ředitel je jmenován a odvoláván děkanem. Ředitel se řídí pokyny děkana a doporučeními vědecké rady, pokud nejsou v rozporu s pokyny děkana. Ředitel si zřizuje provozní aktiv. Ředitel předkládá děkanovi a Vědecké radě výroční zprávu o činnosti Botanické zahrady jednou ročně.
3. Děkan jmenuje a odvolává předsedu a členy vědecké rady. Jednací řád a náplň činnosti vědecké rady je přílohou tohoto opatření.
4. Dlouhodobý záměr rozvoje Botanické zahrady vychází z její dosavadní historie a ze současného významu jejích fondů a směřuje k co nejlepšímu zajištění jejích klíčových funkcí dle odst. 2 čl. 1. Návrh dlouhodobého záměru připravují předseda vědecké rady a ředitel zahrady v návaznosti na dlouhodobý záměr fakulty a ve spolupráci s proděkany fakulty. Návrh doporučuje vědecká rada a schvaluje děkan fakulty. Obdobným způsobem jsou přijímány roční aktualizace dlouhodobého záměru.

Článek III

Provoz Botanické zahrady
1. Návštěvní režim Botanické zahrady stanovuje návštěvní řád, který je přílohou tohoto opatření.
2. Využívání Botanické zahrady pro jiné funkce než v čl. 1 odst. 2. podléhá předchozímu schválení děkana fakulty.

Článek IV

Obecná ustanovení
1. Osobami odpovědnými za realizaci tohoto opatření a kontrolu jeho dodržování stanovuji ředitele Botanické zahrady.
2. Tímto opatřením se ruší opatření děkana č. 2/2007.
3. Toto opatření je platné a účinné dnem vydání.
 
Akademický senát projednal toto opatření dne 24.11.2011.
V Praze dne 28.11.2011
Prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc.
děkan fakulty

 

Příloha č. 1

Opatření děkana č. 17/2011 Organizační řád Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty UK

Jednací řád Vědecké rady Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty

Článek I

Úvodní ustanovení
1. Vědecká rada Botanické zahrady je ustanovena na základě čl. II odst. 1b Organizačního řádu Botanické zahrady jako odborný poradní orgán děkana fakulty pro účely řízení Botanické zahrady.
2. Členy vědecké rady Botanické zahrady (dále jen vědecké rady) jmenuje a odvolává děkan. Vědecká rada má lichý počet členů a to nejméně pět. Členství ve vědecké radě je čestné.
3. Jednoho z členů vědecké rady děkan jmenuje předsedou.
4. Funkční období členů vědecké rady jsou 3 roky. Tentýž člen vědecké rady může být jmenován opakovaně.
5. Člen vědecké rady je povinen zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, o nichž se dozvěděl prostřednictvím své účastí ve vědecké radě.

Článek II

Jednání a náplň činnosti vědecké rady Botanické zahrady
1. Jednání vědecké rady svolává předseda.
2. Jednání vědecké rady se koná nejméně 2x ročně. Předseda je zavázán svolat do 21 dnů jednání na žádost děkana fakulty nebo ředitele Botanické zahrady. Jednání vědecké rady je neveřejné. Jednání může být z titulu své funkce přítomen děkan nebo proděkani nebo ředitel Botanické zahrady.
3. Jednání vědecké rady řídí předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí jednání člen vědecké rady písemně zmocněný předsedou.
4. Vědecká rada projednává zejména návrhy předložené ředitelem Botanické zahrady:
 
a. návrh dlouhodobého záměru rozvoje Botanické zahrady (dále jen dlouhodobého záměru),
b. návrh roční aktualizace dlouhodobého záměru,
c. návrh rozpisu dotace Botanické zahrady a
d. výroční zprávu Botanické zahrady.
5. Vědecká rada se vyjadřuje k předloženým návrhům formou usnesení. Návrhy podle odst. 4 rada ve svém usnesení i) doporučuje, ii) doporučuje s připomínkami nebo iii) nedoporučuje s vysvětlením. O usnesení rada hlasuje veřejným hlasováním. Pokud rada hlasuje k personálním otázkám, hlasování je tajné.
6. Vědecká rada je usnášeníschopná pokud jsou na jejím jednání přítomny alespoň dvě třetiny jejích členů.
7. Členové vědecké rady obdrží podkladové materiály nejméně 14 dní před zasedáním. V případě souhlasu členů je možné podkladové materiály zasílat výhradně elektronickou formou.
8. O jednáních vědecké rady jakožto o usneseních se vyhotovuje zápis. Nebylo-li hlasování o usnesení vědecké rady jednomyslné, musí být v zápisu uvedeno, jak v dané záležitosti hlasoval každý člen vědecké rady. Požádá-li o to člen vědecké rady, bude v zápisu rovněž zaneseno, jaké důvody pro své stanovisko uvedl. Zápis se
doručuje nejpozději do 10 pracovních dnů po zasedání všem členům vědecké rady, řediteli Botanické zahrady, děkanovi fakulty a pověřenému proděkanovi.
9. Administrativu vědecké rady a evidenci její dokumentace zajišťuje pověřené pracoviště fakulty.
10. Písemné vyjádření se k podkladům zahrnutým v odst, 4 je považováno za vypracování posudku a náleží za ně členům rady odměna.

Článek III

Závěrečná ustanovení
1. Jednací řád vědecké rady je přílohou č.1 Organizačního řádu Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty UK a je jeho nedílnou součástí.
2. Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem schválení Organizačního řádu Botanické zahrady.
V Praze dne 28.11.2011
Prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc.
děkan fakulty

 

Příloha č. 2

Opatření děkana č. 17/2011 Organizační řád Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty UK

Návštěvní řád Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

 
1. Botanická zahrada je účelovým zařízením Přírodovědecké fakulty UK. BZ je udržována jako přístupný park, který doplňuje odpočinkovou funkci kampusu Albertov pro studenty UK a který slouží k podpoře vztahů fakulty s veřejností.
2. Exteriéry a skleníky Botanické zahrady jsou přístupné veřejnosti s výjimkou uzavřených akcí a období, kdy jsou nepřístupné z technických důvodů. Vstup do exteriérů není zpoplatněn.
3. Exteriéry i skleníky jsou monitorovány kamerovým systémem.
4. Otevírací hodiny pro exteriéry a skleníky Botanické zahrady jsou zveřejněny na webových stránkách BZ a jsou vyvěšeny.
5. Vstupné do skleníků je stanoveno ceníkem, který je zveřejněn na webových stránkách Botanické zahrady a vyvěšen.
6. Fotografovat a pořizovat jakékoliv audiovizuální záznamy v Botanické zahradě pro komerční účely lze jen po předchozím souhlasu a uzavření odpovídající smlouvy s Přírodovědeckou fakultou.
7. V prostoru Botanické zahrady je zakázano:
 
a. Hlasitě používat rozhlasové a podobné akustické přístroje
b. Jezdit na kolech, motocyklech, kolečkových bruslích, skateboardech, dětských vozících, koloběžkách apod.
c. Hrát s míčem a provozovat jiné sportovní hry.
d. Vstupovat se psy.
e. Zkracovat cesty, vstupovat na trávníky, do expozic a záhonů.
f. Vstupovat do uzavřených a pokusných částí zahrady.
g. Trhat rostliny, sbírat plody a semena.
h. Poškozovat zařízení Botanické zahrady a manipulovat s lavičkami, jmenovkami či dalším vybavením.
i. Znečišťovat zahradu včetně odhazování nedopalků, žvýkaček a odpadků.
 
8. Na dodržování tohoto řádu dohlížejí zaměstnanci Botanické zahrady. Jsou oprávněni upozornit návštěvníky na nutnost dodržovat návštěvní řád. Zaměstnanci Botanické zahrady mohou odmítnout návštěvníkovi vstup do zahrady.
9. Náhrada škody při pokusech o zcizení exponátů, za poškození sbírek nebo mobiliáře bude vymáhána právní cestou.
10. Povolení k vjezdu a parkování motorových vozidel je možné jen se souhlasem ředitele Botanické zahrady.
 
V Praze dne 28.11.2011
Prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc.
děkan fakulty

 

Powered by Drupal

Studentský web PřF UK